Στρατηγική προσαρμογής προϊόντων

Η προσαρμογή προϊόντων είναι η διαδικασία τροποποίησης ενός υπάρχοντος προϊόντος, ώστε να είναι κατάλληλο για διαφορετικούς πελάτες ή αγορές. Μια στρατηγική προσαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρείες που εξάγουν τα προϊόντα τους, επειδή διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί τις τοπικές πολιτιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η προσαρμογή είναι επίσης σημαντική για εταιρείες που θέλουν να εισαγάγουν νέα προϊόντα, αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια ή τους πόρους για να αναπτύξουν εντελώς νέα αντικείμενα. Ένα άρθρο του 2007 στο «Καινοτόμο Μάρκετινγκ» σημείωσε ότι οι τέσσερις κορυφαίοι παράγοντες που οδηγούν στην προσαρμογή των προϊόντων είναι ο πολιτισμός, η ανάπτυξη της αγοράς, ο ανταγωνισμός και οι νόμοι.

Έρευνα πελατών

Πρέπει να βασίσετε τη στρατηγική προσαρμογής σας στην έρευνα για τις ανάγκες των πελατών. Συγκρίνοντας τις δυνατότητες που οι πελάτες θεωρούν σημαντικές με τις τρέχουσες προδιαγραφές του προϊόντος σας, μπορείτε να εντοπίσετε κενά και ευκαιρίες για να βελτιώσετε την ελκυστικότητα του προϊόντος. Τα σχόλια σε ιστότοπους αξιολόγησης προϊόντων ή μέσω αλληλεπίδρασης κοινωνικών μέσων μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις προτιμήσεις των πελατών. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεών σας ενδέχεται επίσης να μπορούν να προτείνουν αλλαγές που έχουν ζητήσει οι πελάτες.

Εξαγωγή έρευνας

Η προσαρμογή προϊόντων για εξαγωγή μπορεί να είναι μια σημαντική στρατηγική για την επέκταση της επιχείρησής σας. Σας δίνει την ευκαιρία να αυξήσετε τα έσοδα εισάγοντας νέες αγορές για τα υπάρχοντα προϊόντα σας. Ωστόσο, για να είναι επιτυχής, πρέπει να πραγματοποιήσετε διεξοδική έρευνα στις αγορές που σκέφτεστε και τον πιθανό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας από την άποψη του χρόνου και του κόστους για την προσαρμογή των προϊόντων. Οι στρατηγικές προσαρμογής για τις περιοχές εξαγωγής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη έναν αριθμό παραγόντων, όπως πολιτιστικές προτιμήσεις, τιμή, πρότυπα ποιότητας, συστήματα μέτρησης, υπηρεσία και υποστήριξη. Οι οργανισμοί εξαγωγής, όπως το USA Trade Online, ή οι τοπικοί διανομείς μπορούν να σας παρέχουν ερευνητικές πληροφορίες για τον προγραμματισμό της προσαρμογής σας.

Ανταγωνισμός

Η προσαρμογή των προϊόντων είναι επίσης μια σημαντική στρατηγική για την αντιμετώπιση ανταγωνιστικών απειλών. Εάν οι ανταγωνιστές εισάγουν νέα προϊόντα που ξεπερνούν την προσφορά σας, ενδέχεται να λάβουν μερίδιο αγοράς από εσάς. Αναλύοντας τις προδιαγραφές προϊόντων των ανταγωνιστών, μπορείτε να προσδιορίσετε πτυχές των δικών σας προϊόντων για βελτίωση. Μπορείτε επίσης να ανταποκριθείτε γρήγορα σε ανταγωνιστικές απειλές, αντί να αφιερώσετε χρόνο για να αναπτύξετε νέα προϊόντα.

Προτεραιότητες

Για να ορίσετε προτεραιότητες για προσαρμογή προϊόντων, πρέπει να εξισορροπήσετε τις ανάγκες των πελατών και της αγοράς με το κόστος ανάπτυξης και την πιθανή απόδοση της επένδυσής σας. Η εταιρεία επικοινωνιών France Telecom έχει αναπτύξει μια στρατηγική που ονομάζει «μία αλλά πολλές». Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτήν τη στρατηγική για να προσαρμόσει γρήγορα τα υπάρχοντα προϊόντα σε διαφορετικές αγορές, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της εισαγωγής νέων προϊόντων.