Αρμόδιες ομάδες εναντίον υπευθύνων εποπτών

Η κύρια διαφορά μεταξύ των αρχηγών ομάδων και των εποπτών είναι το επίπεδο εξουσίας τους. Οι αρχηγοί της ομάδας συνήθως είναι εργαζόμενοι που έχουν υψηλό βαθμό τεχνικής επάρκειας στις δουλειές τους ή που είναι σεβαστοί μεταξύ των συνομηλίκων τους. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, έχουν την εμπιστοσύνη ενός επιβλέποντος που πιστεύει ότι ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να παρακινήσει τους συναδέλφους από την ομότιμη άποψη.

Σε ορισμένους οργανισμούς, η διάκριση μεταξύ του αρχηγού της ομάδας και του επόπτη είναι ασαφής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εργασίες ή τομείς εργασίας όπου είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος κάνει τι.

Επικοινωνία στρατηγικής κατεύθυνσης

Οι αρχηγοί της ομάδας συμμετέχουν στην επικοινωνία της στρατηγικής κατεύθυνσης του τμήματος ή του οργανισμού στα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, οι αρχηγοί ομάδων συνήθως δεν εμπλέκονται στην ανάπτυξη της στρατηγικής αποστολής, ούτε εμπλέκονται στον καθορισμό του κατά πόσον η στρατηγική κατεύθυνση είναι εφικτή. Οι επόπτες, από την άλλη πλευρά, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη στρατηγική λήψη αποφάσεων ή στην ανάπτυξη της αποστολής για ένα τμήμα ή τον οργανισμό, ανάλογα με το μέγεθος και τις ιεραρχικές διαιρέσεις της εταιρείας.

Εκχώρηση εργασιών σε μέλη της ομάδας

Η επικοινωνία ενός έργου ή έργου σε μέλη της ομάδας αποτελεί ευθύνη πολλών αρχηγών της ομάδας. Οι επόπτες μπορούν να αναθέσουν το έργο στον αρχηγό της ομάδας για εκτέλεση, και είναι ευθύνη του αρχηγού της ομάδας να κατανείμει τα καθήκοντα στα μέλη της ομάδας με βάση τη γνώση των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους.

Επειδή ο αρχηγός της ομάδας μπορεί τελικά να είναι υπεύθυνος για την υποβολή του τελικού έργου στον επόπτη, η παρακολούθηση της προόδου, η παρακολούθηση των καθηκόντων των μελών της ομάδας και η εξασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών είναι επίσης λειτουργίες του αρχηγού της ομάδας. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, ο επόπτης καθορίζει εάν η ποιότητα της εργασίας είναι αποδεκτή.

Πολιτική τμήματος ή εταιρείας

Σε οργανισμούς με πολλά επίπεδα υπαλλήλων, είναι σύνηθες για έναν επιβλέποντα να αναθέτει τη διατήρηση αρχείων, την επικοινωνία των πολιτικών του τμήματος ή της εταιρείας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αρχηγό της ομάδας. Παρόλο που τόσο οι αρχηγοί ομάδων όσο και οι επόπτες παρακολουθούν τις πολιτικές και τις οδηγίες, όταν τα μέλη της ομάδας θέλουν διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες ή τις πολιτικές, είναι ο αρχηγός της ομάδας στην οποία πηγαίνουν για μια γρήγορη απάντηση. Οι επόπτες ενδέχεται να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής και στην επικοινωνία αλλαγών στους ηγέτες της ομάδας.

Εκπαίδευση και αξιολόγηση αναγκών

Οι αρχηγοί ομάδων είναι συνήθως αυτοί που παρέχουν εκπαίδευση κατά την εργασία και προσανατολισμό για προσλήψεις στις διαδικασίες του τμήματος ή της ομάδας. Ενώ οι επόπτες μπορεί να καθορίσουν τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν τα μέλη της ομάδας, είναι ο αρχηγός της ομάδας που είναι υπεύθυνος για να φροντίσει ώστε τα μέλη της ομάδας να είναι ικανά σε συγκεκριμένους τομείς που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Οι αρχηγοί της ομάδας παρέχουν καθημερινή επιχειρησιακή καθοδήγηση και λόγω των τεχνικών τους δεξιοτήτων, είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Οι επόπτες μπορεί να έχουν άμεση επικοινωνία με το τμήμα ανθρώπινων πόρων για να ζητήσουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης ή να στείλουν υπαλλήλους σε μαθήματα κατάρτισης και ανάπτυξης εκτός του χώρου.

Προπόνηση και καθοδήγηση

Οι αρχηγοί της ομάδας είναι συχνά αποτελεσματικοί στην καθοδήγηση και την καθοδήγηση των εργαζομένων. Έχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ηγεσίας για να κατανοήσουν τα καθήκοντα εργασίας και τι χρειάζεται για να είναι ένας εξαιρετικός εργαζόμενος. Υπάρχει μικρή απόσταση μεταξύ αρχηγού ομάδας και μέλους της ομάδας. Επομένως, η καθοδήγηση και η καθοδήγηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τον αρχηγό της ομάδας τους φαίνονται σχετικές και εφαρμόσιμες.

Οι επόπτες μπορούν να καθοδηγήσουν και να καθοδηγούν υπαλλήλους, αλλά λόγω της θέσης της εξουσίας τους, είναι συνήθως οι μόνοι που μπορούν να διαχειρίζονται επίσημες κριτικές απόδοσης και πειθαρχικές ενέργειες. Επίσης, οι επόπτες - όχι οι ηγέτες της ομάδας - έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν υπαλλήλους.